සුහද මාරුවක් ....

ඔයාලා සුහද මාරුවක් හොයනවද? 
සුහද මාරු හොයන අයට තොරතුරු ජාලයක් මම හැදුවා. 
ඔයාලත් සුහද මාරුවක් හොයනවනම් මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඔයාලගේ විස්තර ඇතුලත් කරන්න.

ඔයාලට වැදගත් නැත්නම් සුහද මාරුවීමක් හොයන ඔයාලගේ යාලුවෙකුට හරි මේ ගැන කියන්න.

සමහරවිට ඔයාල නොදන්නවා වුනාට ඔයාලගේ නෑදෑයෝ යාළුවො ඇති දුර ඈත දුෂ්කර පැතිවල සේවය කරන. ඉතින් මේ නොමිලේ කරන සේවාව එයාලට ලොකු උදව්වක් වේවි. ඒ නිසා එයාලව දැනුවත් කරන්න 

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න