කොටු පැනීම...

මේ මට ලැබුණු ඊයක තිබුණු කවියක්. කොටු පැනිල්ල ගැන. ඔන්න ලංකාවෙනම් නෙවෙයි හොදේ.

පිරිමියා 

අකලට පුරන් වූ කුඹුරක් දකින ව්ට
ඇගපත කසන ගතියක් ඇත ගොවියෙකුට
ආවේ කුඹුර අස්වද්දන හැගුම පිට
නැතුවට නොවේ සින්නක්කර කුඹුරු මට

කාන්තාව

අකලට පුරන් වූ මුත් ලෝ දහම උඩ
අද ගොවියෙකුට කුඹුරේ දිය නොහැක ඉඩ
ට්‍රැක්ටරයකින් කලතා කල පසුව මඩ
නගුලක් දමා යළි එහි කළ යුතුද වැඩ

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න