ලිව්වේ නැත්තේ ඇයි...

නැගිටලා  උදයේම
ලිව්වා නිදි කිරාගෙන
දිගනිසා කතාවම
ගියා කාලය හූ... කියාගෙන

නිසා සංවේදී.....

ලියු... ඒ පද පේලී...
නුසුදුසුයි සිතුනී...
අන්තිමම මොහොතේදී.....

ඒ නිසා නොදමමී...

ලියු... ඒ පද පේලී...
ලිව්වේ මේ ගී.....
කාපු කාලය ගැන දුක සිතී.......

1 comment:

  1. සිස් මොනවා උනත් කාලේ කාලා ලිවුව පද පේලි ටික පබ්ලිස් කොරන්ටනේ තිබ්බේ

    ReplyDelete

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න