පළමු වතාවට යට ඇදුමක් තේරීම Selecting an underwear for 1st time

ජීවිතේට යහළුවෙක් තොර ගන්න එක
හරියට සුපිරි වෙළද සලකින් ඇදුමක් තෝරනවා වගේ
හරි නැත්නම් මාරු කරන්න පුළුවන්
ඒත්  පළමු වතාවට සුපිරි වෙළද සලකින් යට ඇදුමක් තොරන්න්න ගියාම
හිතට ප්‍රශ්න වැලයි
එච්චර හිතල ගත්ත යට
ඇදුම හිතට අල්ලන්නේ නැත්නම්..
..............?
විවාහයත් ඒ වගේ ...

4 comments:

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න