පැල්පතට අලුතින් දෙයක් එක් කළා

ඔන්න පැල්පතට අලුතින් දෙයක් එක් කළා ඔය දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. කොමෙන්ට් එකකුත් එක්කම කෙයක් හරි දාලම යන්න.

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න