හොද ගැහැනියක්, බිරිදක්, යුවතියක් මවක් වෙන්න... (Be a good woman , wife , girl ...)

මට ලැබුන e -mail එකකින් තමයි මේක මම උපුටා ගත්තේ. නිර්මාණය කාගේද කියල නම් ඒතිබුනේ නෑ. නමුත් මේකේ තියන අන්තර්ගතය ගොඩක් දෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියල හිතුන නිසා මම මේක "පැල්පතේ" එල්ලන්න හිතුව.  මෙතන කාරනා 100 ක් තියනවා.

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න