$114,464 කට බයිසිකලයක් ගමුද? A bicycle for $ 114464

ස්කෑන්ඩේවියානු සමාගමක් වන "Aurumania " විසින් නිපදවා  ඇති මෙම බයිසිකලය $114,464 වන අතර කැරට් 24 රත්රන් ආලේපිත බව පවසයි. මින් සයිකල 10 ක් පමණක් නිපදවා ඇති අතර දැනටමත්  5 ක් විකිණී අවසන්ලු.

0 comments:

Post a Comment

පැල්පත ට අදහසක් දාලම යන්න